Articles

12 zodiac animals (2018) – Rooster

12 zodiac animals 2018

2018 Rooster
Auspicious Stars: None
Inauspicious Stars: Bing Fu, Liu Hai, Kong Wang

12 zodiac animals (2018) – Monkey

12 zodiac animals 2018

2018 Monkey
Auspicious Stars: Wen Chang, Yi Ma
Inauspicious Stars: Tian Gou, Diao Ke, Tian Ku

12 zodiac animals (2018) – Goat

12 zodiac animals 2018

2018 Goat
Auspicious Stars: Yu Tang, Tian De, Fu Xing
Inauspicious Stars: Juan She, Pi Ma, Jiao Sha, San Xing, Huang Fan