Articles

12 chinese zodiac animals prediction (2019) – Monkey

12 zodiac animals 2019

2019 Monkey
Auspicious Stars: Yu Tang, Tian De, Fu Xing 
Inauspicious Stars: Juan She, Pi Ma, Jiao Sha, San Xing, Huang Fan

12 chinese zodiac animals prediction (2019) – Goat

12 zodiac animals 2019

2019 Goat
Auspicious Stars: Hua Gai 
Inauspicious Stars: Yang Ren, Bai Hu, Tian Xiong, Tian Ku

12 chinese zodiac animals prediction (2019) – Horse

12 zodiac animals 2019

2019 Horse
Auspicious Stars: Long De, Ziwei, Lu Xu, Di Jie
Inauspicious Stars: Po Bai, Tian E