Articles

12 zodiac animals (2018) – Horse

12 zodiac animals 2018

2018 Horse
Auspicious Stars: Tian Chu, Di Jie, Jiang Xing, San He
Inauspicious Stars: Juan She, Pi Ma, Jiao Sha, Xian Chi, Tao Hua, Kong Wang

12 zodiac animals (2018) – Snake

12 zodiac animals 2018

2018 Snake
Auspicious Stars: Long De, Ziwei, Lu Xu, Hong Luan 
Inauspicious Stars: Po Bai, Tian E, Wang Shen

12 zodiac animals (2018) – Dragon

12 zodiac animals 2018

2018 Dragon
Auspicious Stars: None 
Inauspicious Stars: Sui Po, Da Hao, Lan Gan, Bao Wei, Yue Sha