Articles

12 chinese zodiac animals prediction (2019) – Tiger

12 zodiac animals 2019

2019 Tiger
Auspicious Stars: Tai Yin, Guo Yin
Inauspicious Stars: Guan Suo, Gou Shen, Wang Shen, Gu Chen

12 chinese zodiac animals prediction (2019) – Ox

12 zodiac animals 2019

2019 Ox
Auspicious Stars: Tang Fu 
Inauspicious Stars: Shang Men, Fei Lian, Bao Wei, Yue Sha

12 chinese zodiac animals prediction (2019) – Rat

12 zodiac animals 2019

2019 Rat
Auspicious Stars: Tai Yang, Tian Yi, Tian Kong
Inauspicious Stars: Hui Qi, Nian Sha, Xian Chi, Tao Hua