Articles

12 zodiac animals (2018) – Rabbit

12 zodiac animals 2018

2018 Rabbit
Auspicious Stars: Yue De, Sui He
Inauspicious Stars: Si Fu, Xiao Hao, Xian Chi, Gu Xu, Nian Sha

12 zodiac animals (2018) – Tiger

12 zodiac animals 2018

2018 Tiger
Auspicious Stars: San He, San Tai
Inauspicious Stars: Wu Gui, Guan Fu, Di Sha, Zhi Bei

12 zodiac animals (2018) – Ox

12 zodiac animals 2018

2018 Ox
Auspicious Stars: Tai Yin, Guo Yin, Tian Yi 
Inauspicious Stars: Guan Suo, Gou Shen, Tian Sha, Sui Sha, De Sha