Articles

12 zodiac animals (2018) – Rat

12 zodiac animals 2018

2018 Rat
Auspicious Stars: Tang Fu, Tian Jie, Ba Zuo 
Inauspicious Stars: Fei Ren, Shang Men, Fei Lian, Xue Ren, Fu Chen

12 zodiac animals (2018) – Pig

12 zodiac animals 2018

2018 Pig
Auspicious Stars: Tai Yang, Tian Xi
Inauspicious Stars: Tian Kong, Hui Qi, Gu Chen, Jie Sha

12 zodiac animals (2018) – Dog

12 zodiac animals 2018

2018 Dog
Auspicious Stars: Sui Jia, Hua Gai
Inauspicious Stars: Fu Shi, Jian Fen, JI Tian, Tai Sui